Video-vergadering Algemene ledenvergadering MGCCB 2020 op zondag 13 september om 10.00 uur

Beste MG Car Club Belgium leden en partners,

Het ritten seizoen MG Car Club Belgium 2020 is zo goed als voorbij nog één rit staat geprogrammeerd namelijk de MG Car Club Belgium MG BY NIGHT op zaterdag 24 oktober 2020.

Gezien de steeds aanhoudende problemen met het Coronavirus en de steeds veranderende mogelijkheden en beperkingen zal onze laatste MGCCB nachtrit waarschijnlijk ook moeten geannuleerd worden. Samen met de rit-organisatoren (José en Daniel) en het bestuur MGCCB wordt dit beslist rond 15 september 2020.

  Om aan onze wettelijke verplichtingen als vzw te voldoen zijn wij wettelijk verplicht om één bestuursvergadering en één algemene jaarlijkse ledenvergadering te houden.

Gezien de lockdown-maatregelen lieten lange tijd niet toe om fysieke algemene vergaderingen te houden. Het bestuur MGCCB had gekozen om de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen en te plannen bij de eerstvolgende rit die kon georganiseerd worden , gezien alle ritten geannuleerd werden en nu de DEADLINE OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING NADERT ten laatste op 08 september 2020.

Heeft het bestuur gekozen jullie uit te nodigen om deel te nemen aan een Video -vergadering volgens Microsoft Teams:  Algemene Ledenvergadering MG Car Club Belgium 2020 op zondag 13 september 2020 om 10.00 uur. 

Beste MG Car Club Belgium leden en partners,

Het bestuur van de MG Car Club Belgium vzw heeft het genoegen U uit te nodigen op de

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING    MG  Car Club Belgium 2020
 Zoals voorgeschreven in onze statuten.

De Video- vergadering wordt gehouden volgens Microsoft Teams op zondag 13 september 2020 om 10.00 uur.

Dagorde:

 1.)  Voorstelling nieuwe effectieve leden en aanvaarding door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

2.) Goedkeuring van het verslag van de algemene jaarlijkse ledenvergadering 2019

     3.) Nazicht en verslag van de controleurs van de rekeningen van 2019.

4.) Bespreking en goedkeuring van het budget voor 2020.

5.) Benoeming van twee controleurs van de rekeningen van 2020.

     6.) Voorstelling en goedkeuring van aanpassingen Huishoudelijk Reglement MG Car Club Belgium.                                                

7.) Mededelingen en diversen

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is voorbehouden aan alle leden en het stemmen is strikt voorbehouden aan de effectieve leden van de MG Car Club Belgium vzw, in regel met hun lidgeld voor 2020.

Bij dezen doet het bestuur MGCCB een oproep naar kandidaten om Effectief lid MG Car Club Belgium te worden.

Om als lid in aanmerking te komen moet men minimum één jaar aangesloten zijn bij de vereniging als gewoon lid, comform de bepalingen in artikel 7 van de statuten en niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging. Het verzoek om toelating als effectief lid moet schriftelijk bij de secretaris via secretaris@mgcarclub.be  worden ingediend.   De algemene vergadering beslist over de toelating als effectief lid.

MG groeten,

Patrick, Clive, Patrick, Guido, Olivier en Daniel

Het bestuur MG Car Club Belgium

Gezien de vergadering doorgaat volgens het Microsoft Teams vragen wij aan alle leden en partners die willen deelnemen aan deze video-vergadering: Algemene ledenvergadering MGCCB om dit te willen melden aub via:  secretaris@mgcarclub.be  zodat u ten gepaste tijd een uitnodigings-link kan ontvangen en alle nodige documenten ter voorbereiding. 

Leden en/of partners die vragen of voorstellen hebben gelieve dit vooraf te melden via: secretaris@mgcarclub.be zodat deze kunnen behandeld worden en eventueel goedgekeurd tijdens de vergadering onder punt 7 van de dagorde “Mededelingen en diversen.

Dank bij voorbaat voor jullie begrip in deze Corona – tijden.

Wij willen een ” bijzondere dank u wel” vragen en geven aan al onze rit-organisatoren en hun Teams om hun vele werk en inspanningen om toch maar te blijven proberen een rit en/of een buitenlandse rit te kunnen organiseren maar jammer genoeg spijts al dit vele werk, telefoontjes en vele wijzigingen heeft het niet mogen zijn maar wij kijken nu reeds vooruit, naar wat het volgend jaar ons zal brengen. Laten wij optimist blijven, misschien komt er toch een gunstige kentering. Na regen komt zonneschijn! 

Hou het veilig, gezond en zorg goed voor elkaar.

MG groeten,

Patrick, Clive, Patrick, Guido, Olivier en Daniel 

Het bestuur MG Car Club Belgium 

 

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be